გაზომვები

შრომის უსაფრთხოების კომპანია SafCo  გთავაზობთ სპეციალური დაკალიბრებული ხელსაწყოებით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საწარმოო გარემოს შემდეგი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების გაზომვებს:

ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, ჰაერის ხარისხი (მტვრის შემცველობა), განათება, ვიბრაცია, საწარმოო ხმაური, ა.შ.

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები