შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტების გამოცდისთვის მოსამზადებელ პროგრამაზე რეგისტრაცია