ჩვენი შესრულებული პროექტები

ტრენინგი დაკიდებულ პლატფორმაზე უსაფრთხო მუშაობა - Elita Burji

კომპანია ელიტა ბურჯ -თან თანამშრომლობის ფარგლებში SafCo -მ ჩაატარა „დაკიდებულ პლატფორმაზე უსაფრთხო მუშაობის“ ტრენინგის ორი სესია. აღნიშნული შრომის უსაფრთხოების კურსები ითვალისწინებდა თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას, მოხდა სამშენებლო ობიექტზე გასვლა და დაკიდებული პლატფორმის უსაფრთხო ოპერირების ასპექტების განხილვა. მსმენელები გაეცნენ საერთაშორისო და ადგილობრივ მოთხოვნებს. მსმენელებს დაურიგდათ შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების სერტიფიკატი.