Skip to content
xarachos inspektireba

ვინ არის ხარაჩოების შემოწმებაზე უფლებამოსილი პირი 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით?

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით დამსაქმებელი ვალდებულია, საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საფრთხე და რისკი შეფასებული ჰქონდეს. სწორედ ეს ჩანაწერია საწყისი ყველა მოთხოვნისა, რაც შესაძლოა წარედგინოს დამსაქმებელს დევიაციების შემთხვევაში.

ადგილობრივი, 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით (,,სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ’’), ნებისმიერი ტიპის ხარაჩო ექსპლუატაციაში შესვლამდე ინსპექტირებული/შემოწმებული უნდა იყოს კომპეტენტური პირის მიერ, გარკვეული პერიოდულობით უნდა ხორციელდებოდეს მისი შემოწმება ასევე, კომპეტენტური პირის მიერ.

რეგლამენში ვერ ვხვდებით ჩანაწერს ,,კომპეტენტური პირის’’ განმარტების თაობაზე, რამაც  დამსაქმებლებში/ბიზნესში შესაძლოა, გარკვეული ბუნდოვანება გამოიწვიოს. აქედან გამომდინარე კი, ხარაჩოების ინსპექტირების აქტის შედგენა დაევალოს არაკვალიფიციურ ან არაავტორიზებულ პირს.

საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით (როგორც ამერიკა-კანადის, ასევე, მთელი ევროკავშირის მასშტაბით), ხარაჩოს ინსპექტირება ხდება მხოლოდდამხოლოდ კვალიფიციური ინსპექტორის მიერ, რაც გულისხმობს ,,ხარაჩოს ინსპექტორის’ სპეციალური კურსის წარმატებით გავლას და ინსპექტორის სტატუსის მოპოვებას/სერტიფიცირებას.

ნებისმიერი საწარმოო ინციდენტის ესკალაციის შემთხვევაში (სადაც ხარაჩოები ფიგურირებს), თუ დამსაქმებელი ვერ წარმოადგენს შესაბამისი კვალიფიკაციის შემოწმების აქტს, სასამართლო ინსტიტუტი ვერ მიიღებს 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის ბუნდოვნად აღქმის მიზეზს და აუცილებლად მიმართავს საერთაშორისო პრაქტიკასა და გამოცდილებას, რაც მხოლოდ კვალიფიციური/კომპეტენტური პირის მიერ (სერტიფიცირებული ხარაჩოს ინსპექტორი) ხარაჩოების შემოწმებას გულისხმობს.

კომპეტენტური პირის დეფინიცია/განმარტება – „კომპეტენტური“ პირთან მიმართებაში ნიშნავს კვალიფიციურ, სათანადოდ დატრენინგებულს/სერტიფიცირებულს და საკმარისი გამოცდილების მქონეს, სამუშაოს უსაფრთხოდ შესასრულებლად ზედამხედველობის გარეშე ან მხოლოდ მინიმალური ჩარევით;

P.S. კანონისა და სტანდარტის არარსებობის შემთხვევაშიც კი, ისეთი მაღალი საფრთხისშემცველი სამუშაო, როგორიცაა – ხარაჩოზე მუშაობა, დაუშვებელია სრულდებოდეს არაკვალიფიციური მიდგომებით; წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროცესებმა შესაძლოა, ფატალურ შედეგებამდე ან/და ფინანსურ სანქციებამდე მიგვიყვანოს.

ბევრი ადგილობრივი დეველოპერი, მშენებელი თუ ფიზიკური პირი, სრულად აანალიზებს მსგავსი სამუშაოების მნიშვნელობას და სწორად განსაზღვრავს კვალიფიციური ხარაჩოს ინსპექტორის როლს თავის საქმიანობაში.

ქვემოთ გთავაზობთ, ამერიკული OSHA-ს მიდგომას (ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხოების ამერიკული კოდი/კანონი) ხარაჩოს ინსპექტორის როლსა და სტანდარტებზე.

ამერიკის გამოცდილება ხარაჩოების ინსპექტორის როლზე

ხარაჩოების ინსპექტირება არის კრიტიკული პროცესი, რომელიც მოიცავს ხარაჩოების სტრუქტურების ყოვლისმომცველ გამოკვლევას მათი ვარგისიანობისა და გამოყენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სიმაღლეზე მუშაობასთან დაკავშირებული თანდაყოლილი რისკების გათვალისწინებით, რეგულარული ინსპექტირება აუცილებელია, მუშების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად. ეს ინსპექტირება აიდენტიფიცირებს და აგვარებს პოტენციურ საფრთხეებს ან სტრუქტურულ ხარვეზებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს უბედური შემთხვევები.

სიმაღლეზე მუშაობის წესების მიხედვით, სამშენებლო ხარაჩოებმა (სადაც შეიძლება მოხდეს 2 მ ან მეტი ადამიანის ვარდნა) უნდა გაიაროს ყოველკვირეული ინსპექტირება. ეს ინსპექტირება მოითხოვს შემდეგი დეტალების დოკუმენტირებას:

   • იმ პირის (კომპანიის) იდენტიფიკაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია, ვისთვისაც ჩატარდა შემოწმება
   • შემოწმებული ხარაჩოების მდებარეობა
   • შემოწმებული ხარაჩოების დეტალური აღწერა
   • შემოწმების თარიღი და დრო
   • ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის გამოვლენილი პოტენციური რისკის დეტალები
   • გამოვლენილი რისკების საპასუხოდ განხორციელებული ქმედებები
   • საჭიროდ ჩათვლილი ნებისმიერი შემდგომი ქმედების დეტალები
   • ანგარიშის შემქმნელის სახელი და თანამდებობა

 

მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინსპექტირება  ჩატარდეს კომპეტენტური პირის მიერ, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება და შესაბამისი სერტიფიცირება/ლიცენზია, რომელიც შესაბამისობაშია კონკრეტულ ხარაჩოს ტიპსა და სირთულესთან.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ,,არა მეხარაჩოე’’ რომელიც ფლობს საჭირო გამოცდილებას – საიტის/მშენებლობის მენეჯერი ან საქმის მწარმოებელი, რომელმაც გაიარა ხარაჩოების ინსპექტორის კურსი, შეიძლება ჩაითვალოს კომპეტენტურ პირად ძირითადი ხარაჩოს ინსპექტირებისას. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს სამართლებრივი მოთხოვნა ვიზუალური ეტიკეტების სისტემების გამოყენების შესახებ, ეს არის ინსპექტირების ჩანაწერების შევსების და დადასტურების ერთ-ერთი გზა, რომ ხარაჩო შემოწმდა გამოყენებამდე.

ხარაჩოების ინსპექტირება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხარაჩოების უსაფრთხოებისა და სტრუქტურული მთლიანობის უზრუნველსაყოფად, რითაც თავიდან უნდა იქნას აცილებული უბედური შემთხვევები და მასზე მომუშავე ადამიანების სიცოცხლე იყოს ხელშეუხებელი.

 OSHA ხარაჩოების შემოწმების მოთხოვნები

2013 წლიდან 2015 წლამდე, OSHA-ს ინსპექტირების დროს დაფიქსირებული ყველაზე ხშირი დარღვევები ხარაჩოების არასწორ აწყობა/დაშლას, გადატვირთვას და სტრუქტურულ დარღვევებს უკავშირდება. ყოველწლიურად არის ხარაჩოებთან დაკავშირებული ათასობით დარღვევა და ინციდენტები.

მიუხედავად იმისა, რომ OSHA-ს შესაბამისი ხარაჩოების უსაფრთხოების ნიშნების გამოქვეყნებამ შეიძლება გააფრთხილოს მუშები დაუმთავრებელი ხარაჩოების პოტენციური საფრთხისა და მათი უსაფრთხო გამოყენების შესახებ, ხარაჩოები პერიოდულად უნდა შემოწმდეს, როგორც ამას OSHA მოითხოვს. OSHA ადგენს ბევრ მოთხოვნას საფუძვლიანი შემოწმების უზრუნველსაყოფად. მშენებლობაში გამოყენებული ხარაჩოები – 29 CFR 1926.450-454 ადგენს ხარაჩოების შემოწმების მეთოდებს, ხარაჩოს ინსპექტორის კვალიფიკაციებს და უნარებს.

OSHA სტანდარტების მიხედვით, ხარაჩოების ყველა ნაწილი, მათ შორის ფიტინგები, ძელები, კოპლერები, პლატფორმები თუ ჩარჩოები და სხვა…, პერიოდულად უნდა შემოწმდეს ხარაჩოების გამოყენებამდე. ხარაჩოების ინსპექტირების მოთხოვნები პერიოდული შემოწმებისთვის უნდა განხორციელდეს კომპეტენტური პირის მიერ, რომელსაც შეუძლია საფრთხის იდენტიფიცირება და აქვს უფლებამოსილება მიიღოს სწრაფი მაკორექტირებელი ზომები საფრთხის მოსაშორებლად ან თავიდან აცილების მიზნით. ხარაჩოების სპეციფიკაციებისა და ინჟინრების ნახაზების ასლები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დამსაქმებლებისთვის და ინსპექტორებისთვის.

როგორ ვაწარმოოთ ხარაჩოების შემოწმება?

ყველა ხარაჩოზე მომუშავის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ხარაჩოები უნდა შემოწმდეს პირის მიერ, რომელსაც აქვს ღრმა ცოდნა და გამოცდილება ამ ტიპის სახიფათო გარემოში მუშაობის. ამ ადამიანმა უნდა გაიაროს სათანადო ტრენინგი (ხარაჩოს ინსპექტორის ავტორიზებული კრსი) ასეთი მნიშვნელოვანი დავალების დაკისრებამდე;

  1. მომზადება

სანამ ხარაჩოს ფიზიკურად შეამოწმებთ, დარწმუნდით, რომ ადეკვატურად მომზადებული ხართ. ეს გულისხმობს უსაფრთხოების შესაბამისი აღჭურვილობის ტარებას, რათა დაცული იყოთ ხარაჩოს შემოწმებისას. ეს ჩვეულებრივ მოიცავს ჩაფხუტს, რომელიც დაგიცავთ საგნების დაცემისგან, მაღალი ხილვადობის ჟილეტს, იმისთვის, რომ ადვილად შესამჩნევი იყოთ სხვებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ხარაჩოზე ან მის გარშემო; უსაფრთხოების ჩექმები თქვენი ფეხების დასაცავად და ხარაჩოზე ასვლისას უკეთესად დასაჭერად; ასევე, ხელთათმანები ხელების დასაცავად.

თქვენ ასევე უნდა გქონდეთ შემოწმების სია/ჩეკლისტი, ფიზიკური ან ციფრული დოკუმენტი მოწყობილობაზე. ეს ჩეკლისტი დაგეხმარებათ დარწმუნდეთ რომ, ინსპექტირების განმავლობაში ამოწმებთ ყველა კრიტიკულ პუნქტს/ნაწილებს/დეტალებს თუ სტრუქტურას.

  1. დოკუმენტაციის განხილვა

ფაქტობრივი ფიზიკური შემოწმების დაწყებამდე, ყველა შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ეს ნაბიჯი დაგეხმარებათ დაადგინოთ ხარაჩოს დაგეგმილი დიზაინი და სტრუქტურა. დოკუმენტები შეიძლება, შეიცავდეს ხარაჩოების საპროექტო გეგმებს, რომლებიც ასახავს, როგორ უნდა აშენდეს ხარაჩო, ასევე  წინა ინსპექტირების ანგარიშები, რომლებსაც შეუძლიათ მიგვანიშნონ განმეორებადი პრობლემისკენ (ან რაც პრობლემაშ ადრე ყოფილა მსგავსი ხარჩოს გამოყენებისას). თქვენ ასევე, უნდა გადახედოთ უსაფრთხოების პროტოკოლებს და პროცედურებს, რომლებიც რელევანტურია ხარაჩოზე უსაფრთხო მუშაობისთვის.

  1. ხარაჩოების ინსტალაციის ინსპექტირების ეტაპი

ფიზიკური შემოწმების პირველი ნაბიჯი მოიცავს ხარაჩოს შემადგენელი ნაწილების შემოწმებას. თქვენ უნდა შეადაროთ ხარაჩო საპროექტო გეგმებს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის სწორად არის აგებული. ყველა დეტალი გათვალისწინებულია პროექტის მიხედვით, მწარმოებლის მახასიათებლის მიხედვით. სტრუქტურა დაცულია შესაბამისი დეტალებით, რაც გათვალისწინებულია მწარმოებლის მახასიათებლებში და პროექტში. დაადასტურეთ, რომ ხარაჩო აღმართულია მყარ და თანაბარ ნიადაგზე, რადგან არათანაბარმა ან არასტაბილურმა ზედაპირებმა შეიძლება, გამოიწვიოს ხარაჩოების არასტაბილურობა ან თუნდაც ნგრევა.

  1. საფრთხეები ხარაჩოს გარშემო

ეს ნაბიჯი მოიცავს ხარაჩოს უშუალო სიახლოვეს პოტენციური საფრთხის იდენტიფიცირებას. ამ საფრთხეებმა შეიძლება, უარყოფითად იმოქმედოს ხარაჩოზე და გამოიწვიოს უბედური შემთხვევები. მაგალითად, ელექტროგადამცემი ხაზები შეიძლება წარმოადგენდეს ელექტროშოკის სერიოზულ რისკს, ამიტომ ისინი უნდა დაიზოლირდეს, ან ხარაჩო უნდა დადგეს მათგან უსაფრთხო მანძილზე. ასევე, დარწმუნდით, რომ ხარაჩოდან 3,5 მეტრის მანძილზე არ უნდა იყოს ნივთების ან ხელსაწყოების ვარდნის არეალი და გამოიწვიოს დაზიანებები. ანალოგიურად, სხვა შენობებმა, არასტაბილურმა ნიადაგმა ან არახელსაყრელმა ამინდმა, როგორიცაა ძლიერი ქარი ან ძლიერი ნალექი, შეიძლება ზიანი მიაყენოს ხარაჩოს სტაბილურობას.

  1. შეამოწმეთ ხარაჩოზე წვდომა და კიბეები

ხარაჩოების შესამოწმებლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხარაჩოებთან უსაფრთხო წვდომის უზრუნველყოფას. კიბეები, რომლებიც გამოიყენება ხარაჩოზე მისასვლელად, საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული, რათა თავიდან აიცილონ ისინი ჩამოცურვის ან გადატრიალებისგან. კიბის თავი მინიმუმ 1მ უნდა იყოს აცილებული ხარაჩოს სტრუქტურის კიდეს. ჯვარედინი ბრეკეტები არ უნდა იქნას გამოყენებული კიბეებად, რადგან ისინი არ არის შექმნილი ამ მიზნით და შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა. მისასვლელ წერტილებსა და კიბეებს არ უნდა ჰქონდეს დეფექტები ან დაზიანები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება ისინი გახდეს სახიფათო. ნებისმიერი მისასვლელი წერტილი ან კიბე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს, უნდა შეიცვალოს ან შეკეთდეს მანამ, სანამ ვინმე გამოიყენებს ხარაჩოებს.

  1. სტრუქტურული კომპონენტები

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხარაჩოს ყველა ცალკეული სტრუქტურული კომპონენტის შემოწმებას, ფეხების, ბოძების,  ჩარჩოების, კოპლერების, ფიტინგების და სხვა… ჩათვლით. ეს ნაწილები სათანადოდ უნდა იყოს დამაგრებული შესაფერისი მაკავშირებლებით, რაც უზრუნველყოფს ხარაჩოს მყარ საფუძველს. დააკვირდით ცვეთას და რღვევის ნიშნებს, ბზარებს, როგორიცაა მოსახვევები, ხვრელები, ბზარები, ჟანგი ან შედუღების ადგილები, რადგან ამან შეიძლება მნიშვნელოვნად შეასუსტოს სტრუქტურა. თუ შეამჩნევთ ასეთ ნიშნებს, გაითვალისწინეთ ისინი დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს.

  1. შეამოწმეთ პლატფორმა

ხარაჩოს პლატფორმა არის სამუშაო ადგილი, ამიტომ ის უნდა იყოს მყარი და თავისუფალი ცვეთის ხილული ნიშნებისგან. ფირფიტები უნდა იყოს ერთმანეთთან ახლოს (დაშორება 3 სმ-ზე  ნაკლები). შეამოწმეთ დამხმარე სტრუქტურები პლატფორმის ქვეშ, რომლებიც ასევე კარგ მდგომარეობაში უნდა იყოს. დამცავი რელსები და შუა რელსები უსაფრთხოდ უნდა იყოს დაყენებული სწორ სიმაღლეზე, რათა თავიდან ავიცილოთ დაცემა, ხოლო პლატფორმის ძირზე ფენილები 10 სმ სიმაღლეზე უნდა იყოს დაყენებული ყველა კიდეზე, რათა თავიდან აიცილონ ხელსაწყოები ან მასალები პლატფორმიდან ჩამოვარდნა.

  1. შეამოწმეთ გადატვირთვა

გადატვირთვა ხარაჩოების ავარიების ხშირი მიზეზია, ამიტომ აუცილებელია, რომ ხარაჩო არ იყოს გადატვირთული. ეს ნიშნავს, რომ ხარაჩომ არ უნდა გაუძლოს იმაზე მეტ წონას, ვიდრე განკუთვნილია გასატარებლად. ეს წონა მოიცავს ხარაჩოზე მყოფ მუშებს, ნებისმიერ აღჭურვილობას და მასალებს. ხარაჩოს ტვირთამწეობა მკაფიოდ უნდა იყოს მონიშნული და არასოდეს აღემატებოდეს მას.

  1. დატვირთვა და დამატებითი შემოწმება

თქვენ ასევე უნდა შეამოწმოთ, ხარაჩოს ყველა მზიდი და დამხმარე ელემენტი, მათ შორის დგარები, სამაგრები და საყრდენები, გაუძლებს თუ არა დანიშნულ დატვირთვას. მოძებნეთ სტრესის ან გადატვირთვის ნიშნები, როგორიცაა ხარაჩოს სტრუქტურის მოხრა/გადაზნექვა ან ბზარი. მნიშვნელოვანია, რომ ხარაჩო არ შეიცვალოს  პროფესიონალი ხარაჩოს ინჟინრის კონსულტაციის გარეშე, ამ ფაქტორმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის ტვირთამწეობაზე.

  1. უსაფრთხოების ზომები

ხარაჩოზე დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა ზომა. ეს მოიცავს დამცავ მოაჯირებს და ვარდნის საწინააღმდეგო დაფებს (დაცემისა და საგნების დაცემის თავიდან ასაცილებლად). დაცემის დამჭერი სისტემა, როგორიცაა დამცავი ქამრები ან დამცავი ბადე, ასევე უნდა იყოს ადგილზე და გამოყენებული იყოს ხარაჩოზე მყოფი მუშების მიერ, თუ ამას მოითხოვს ადგილობრივი რეგულაციები ან ხარაჩოს სიმაღლე, ან რისკის შეფასების დოკუმენტი. უსაფრთხოების ბადე უნდა დამონტაჟდეს ხარაჩოს ირგვლივ, რათა დაიჭიროს ჩამოვარდნილი ნამხვრევები ან ხელსაწყოები.

  1. მონიშვნა და მოხსენება

შემოწმების დასრულების შემდეგ, მარკირების სისტემამ უნდა განაახლოს ხარაჩოს უსაფრთხოების სტატუსი. მწვანე ნიშანი მიუთითებს, რომ ხარაჩო უსაფრთხოა გამოსაყენებლად, ხოლო ყვითელი ნიშანი ნიშნავს, რომ ხარაჩოების უსაფრთხოდ გამოყენებამდე საჭიროა გარკვეული საკითხების მოგვარება. წითელი ნიშანი ნიშნავს, რომ ხარაჩო არის სახიფათო და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გამოყენებული. ეს მარკირების სისტემა აადვილებს ხარაჩოს უსაფრთხოების სტატუსის გაგებას. მონიშვნის შემდეგ, მოამზადეთ დეტალური შემოწმების ანგარიში, აღნიშნეთ აღმოჩენილი პრობლემები და განხორციელებული ან საჭირო ქმედებები. ეს ანგარიში უნდა ინახებოდეს და მითითებები სრულდებოდეს დროულად.

დასკვნა

ხარაჩოების შემოწმება არ არის მხოლოდ მარეგულირებელის ან დამსაქმებლის ვალდებულება, არამედ ეს არის კრიტიკული უსაფრთხოების ღონისძიება სამშენებლო ინდუსტრიაში. სტრუქტურირებული, ყოვლისმომცველი პროცედურის შემდეგ შესაძლებელია, პოტენციური საფრთხის იდენტიფიცირება და შერბილება, სანამ ისინი სერიოზულ ინციდენტებს გამოიწვევს. ინსპექტირების პროცესის მაქსიმალური სიფრთხილითა და გულმოდგინებით ჩატარება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შენარჩუნებას. სამუშაო ადგილზე ხარაჩოების მთლიანობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის  ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საუკეთესო პრაქტიკის განუყოფელი ნაწილი, ეს არის ინვესტიცია თითოეული ადამიანის კეთილდღეობაში.

SafCo გთავაზობთ ხარაჩოს ინსპექტორის საერთაშორისო საკვალიფიკაციო კურსს.  კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გაიცემა მსოფლიოში აღიარებული საერთაშორისო სერტიფიკატი. დეტალებისთვის ეწვიეთ ბმულს ან დაგვიკავშირდით ნომერზე: 0322 830 221.

 

მსგავსი პოსტები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა – აუთსორსული მომსახურება და სასერტიფიკატო კურსი

ახალი კანონი პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ ამოქმედდა 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება კომპანიის ვალდებულებას – ჰყავდეს  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი,  ამოქმედდება

რა არის ISO მენეჯმენტ სისტემები და რატომ უნდა დავნერგოთ ორგანიზაციაში?

დღევანდელ დინამიურ ბიზნეს სამყაროში განვითარებადი ორგანიზაციებისთვის  ძლიერი მენეჯმენტის სისტემების შენარჩუნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამისთვის ერთ-ერთი ძლიერი, ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტია  სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია – ISO. ISO

ვის და რა ვალდებულებებს აკისრებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი?

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდება 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნის ვალდებულებას ამოქმედდება 2024 წლის

მოგვწერეთ კითხვა

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი