Skip to content

SafCo

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა – აუთსორსული მომსახურება და სასერტიფიკატო კურსი

  • by

ახალი კანონი პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ ამოქმედდა 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება კომპანიის ვალდებულებას – ჰყავდეს  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი,  ამოქმედდება 2024 წლის 1 ივნისიდან. კანონის მოქმედება ვრცელდება ყველა კომპანიაზე, რომელსაც შეხება აქვს პირის პერსონალურ,  მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის (პირის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, ბიომეტრიულ მონაცემები,  ნასამართლეობა, პოლიტიკური და რელიგიური კუთვნილება და ა.შ) მონაცემებთან და ამუშავებს ასეთი სხის ინფორმაციას. ახალი კანონის მიხედვით, ყველა კომპანია ვალდებულია, რომ ფიზიკური… Read More »პერსონალურ მონაცემთა დაცვა – აუთსორსული მომსახურება და სასერტიფიკატო კურსი

რა არის ISO მენეჯმენტ სისტემები და რატომ უნდა დავნერგოთ ორგანიზაციაში?

  • by

დღევანდელ დინამიურ ბიზნეს სამყაროში განვითარებადი ორგანიზაციებისთვის  ძლიერი მენეჯმენტის სისტემების შენარჩუნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამისთვის ერთ-ერთი ძლიერი, ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტია  სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია – ISO. ISO სტანდარტი გულისხმობს: საქმიანობის წარმოებას საერთაშორისოდ აღიარებული გზებით, რაც ეხმარება ორგანიზაციებს ეფექტურად მართონ საკუთარი ორგანიზაციული პოლიტიკა და პროცესები კონკრეტული მიზნების მისაღწევად; ორგანიზაციის მუშაობის სხვადასხვა ასპექტის გასაუმჯობესებას – ხარისხიდან და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობიდან ინფორმაციის უსაფრთხოებამდე. დღეისათვის არსებობს 20 000-ზე მეტი ISO სტანდარტი, რომელიც მოიცავს თითქმის ყველა ინდუსტრიას ტექნოლოგიების,… Read More »რა არის ISO მენეჯმენტ სისტემები და რატომ უნდა დავნერგოთ ორგანიზაციაში?

ვის და რა ვალდებულებებს აკისრებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი?

  • by

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდება 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნის ვალდებულებას ამოქმედდება 2024 წლის 1 ივნისიდან. ამ პერიოდიდან მოყოლებული, კომპანია, რომელიც დიდი მოცულობის ინფორმაციას იღებს, ინახავს ან ამუშავებს, ვალდებულია დანიშნოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი. პერსონალური მონაცემების დაცვის ოფიცრის დანიშვნის ვალდებულება აქვთ შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებს: საჯარო დაწესებულება, სადაზღვევო ორგანიზაცია, კომერციული ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, საკრედიტო ბიურო, ელექტრონული კომუნიკაციის კომპანია, ავიაკომპანია და… Read More »ვის და რა ვალდებულებებს აკისრებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი?

რატომ უნდა გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი საფკოში?!

  • by

3 კომპონენტიანი სწავლება (IOSH საერთაშორისო სერტიფიკატი + ადგილობრივი საკანონბდებლო ბაზა + SafePRO შრომის უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფა) SafCo წარმოადგენს ერთადერთ სასწავლო აკრედიტებულ ორგანიზაციას, რომელიც შრომის უსაფრთხოების კურსს აწარმოებს როგორც კანონით (2018 წლის 31 ოქტომბრის №01-25/ნ ბრძანებით განსაზღვრული, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სრული აკრედიტებული პროგრამა) განსაზღვრული მოდულების, ასევე საერთაშორისო ბრიტანული IOSH სერტიფიცირებული პროგრამის მიხედვით. აღნიშნული ინტეგრირებული კურსი მიმდინარეობს პირველი ქართული სოფტის – SafePRO-ს გამოყენებით. განვიხილოთ შრომის უსაფრთხოების სრული აკრედიტებული კურსის მსვლელობის პრინციპები და… Read More »რატომ უნდა გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი საფკოში?!

ვინ არის ხარაჩოების შემოწმებაზე უფლებამოსილი პირი 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით?

  • by

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით დამსაქმებელი ვალდებულია, საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საფრთხე და რისკი შეფასებული ჰქონდეს. სწორედ ეს ჩანაწერია საწყისი ყველა მოთხოვნისა, რაც შესაძლოა წარედგინოს დამსაქმებელს დევიაციების შემთხვევაში. ადგილობრივი, 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით (,,სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ’’), ნებისმიერი ტიპის ხარაჩო ექსპლუატაციაში შესვლამდე ინსპექტირებული/შემოწმებული უნდა იყოს კომპეტენტური პირის მიერ, გარკვეული პერიოდულობით უნდა ხორციელდებოდეს მისი შემოწმება ასევე, კომპეტენტური პირის მიერ. რეგლამენში ვერ ვხვდებით ჩანაწერს ,,კომპეტენტური პირის’’ განმარტების თაობაზე, რამაც … Read More »ვინ არის ხარაჩოების შემოწმებაზე უფლებამოსილი პირი 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით?

მიკროკლიმატის გაზომვები სამუშაო სივრცეში – დამატებითი ხარჯი ბიზნესისთვის, თუ ინვესტიცია?

  • by

სამუშაო სივრცეში გარემო-მახასიათებლების მაჩვენებლების ინსპექტირებას მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. საწარმოო მიკროკლიმატი მოიცავს შემდეგი ფიზიკური პარამეტრების ერთობლიობას – ტემპერატურა, ტენიანობა, განათება, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, მტვრის ნაწილაკების შემცველობა ჰაერში,  ხმაური და ვიბრაცია. მიკროკლიმატური პირობების ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მეტ-ნაკლებად სერიოზული შედეგები როგორც ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასევე მის შრომისუნარიანობაზე. ტემპერატურა კვლევებით დასტურდება, რომ ტემპერატურა სამუშაო სივრცეში მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თანამშრომელთა პროდუქტიულობასა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე. დაბალი ტემპერატურა დაკავშირებულია მუშაობის შენელებასა და… Read More »მიკროკლიმატის გაზომვები სამუშაო სივრცეში – დამატებითი ხარჯი ბიზნესისთვის, თუ ინვესტიცია?

NEBOSH სერთიფიკატის გავლენა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

  • by

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში წამყვან კვალიფიკაციებს შორის, NEBOSH სერტიფიკატი პირველ ადგილს იკავებს. როგორც შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ კომპანია, ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ  შესაძლებლობა გვაქვს ქართველ მომხმარებელს შევთავაზოთ საერთაშორისო დონის NEBOSH-ის კურსები, მათ შორის NEBOSH საერთაშორისო ზოგადი სერთიფიკატი და NEBOSH დიპლომი შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობის დაცვაში. ამ ბლოგპოსტში ჩვენ ჩავუღრმავდებით NEBOSH კურსების სპეციფიკას, გამოვყოფთ იმას, თუ რატომ ითვლება ისინი ინდუსტრიის ოქროს სტანდარტად, გამოვყოფთ მათ უპირატესობებს და განვმარტავთ, რატომ უნდა მიისწრაფოდეს… Read More »NEBOSH სერთიფიკატის გავლენა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

პრაქტიკული საევაკუაციო სწავლება ორგანიზაციებში

  • by

საევაკუაციო სწავლება არის იმიტირებული საგანგებო სიტუაცია, დაგეგმილი სცენარით. ამ ტიპის სწავლების დროს ხდება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება დასაქმებულთათვის. საევაკუაციო სწავლებების ჩატარება რამდენიმე მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ყველა კვალიფიციური და პასუხისმგებლიანი დამსაქმებლისთვის: 1) სწავლება ამზადებს დასაქმებულებს საგანგებო მდგომარეობებისთვის და ევაკუაციის პროცესს ხდის უფრო ეფექტურს და ორგანიზებულს 2) სწავლების დროს მოწმდება საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შიდა ჯგუფების მუშაობა და ეფექტურობა 3) სწავლებების მეშვეობით ორგანიზაციას შეუძლია გამოავლინოს ხარვეზები ევაკუაციის პროცესში, აღჭურვილობაში, სახანძრო და… Read More »პრაქტიკული საევაკუაციო სწავლება ორგანიზაციებში

რას გულისხმობს სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტის მიღება/ჩაბარება

  • by

 (ექსპლოატაციაში მიღების პროცესი) საერთაშორისო პრაქტიკა და მიდგომები პრაქტიკაში, პროეტის მიღება/ჩაბარება არის ერთობლივი, ხარისხზე ორიენტირებული, სისტემატიური პროცესი, რომელიც ფოკუსირებულია იმის შემოწმებაზე და დოკუმენტირებაზე, რომ სამშენებლო თუ ინფრასტრუტურული პროექტი და მისი ყველა საექსპლუატაციოდ გამზადებული სისტემა არის დაგეგმილი, დაინსტალირებული, შემოწმებული, გამოცდა გავლილი, ოპერირებადი ისე როგორც დაგეგმილი იყო საწყის დიზაინში. მიღება-ჩაბარების ძირითადი სამიზნეებია: საინჟინრო ქსელები, მაგ: HVAC – სავენტილაციო სისტემა, მისი ქსელი და მოწყობილობები. ელექტრო სისტემა, მაგ: ძაბვის გამანაწილებლები, სადისტრიბუციო ფარები, მცველი მექანიზმები, დამიწების… Read More »რას გულისხმობს სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტის მიღება/ჩაბარება

სამუშაო სივრცეებში უსაფრთხოების ნიშნები ახალი რეგლამენტის მიხედვით დარეგულირდება

  • by

2023 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შედის ახალი რეგლამენტი, – საქართველოს მთავრობის 457-ე დადგენილება – ტექნიკური რეგლამენტის − სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე, რომლის მიხედვითაც, სამუშაო სივრცეში შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნები უნდა განთავსდეს. აღსანიშნია, რომ ეს რეგლამენტი ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში იქნა მიღებული და ის ახლოსაა ევროკავშირის 92/58/EEC დირექტივასთან. თავად ევროკავშირის ეს დირექტივა კი იყენებს ISO 7010 სტანდარტს უსაფრთხოების ნიშნების შესახებ. რეგლამენტის… Read More »სამუშაო სივრცეებში უსაფრთხოების ნიშნები ახალი რეგლამენტის მიხედვით დარეგულირდება

მოგვწერეთ კითხვა

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი